Splošno o izločevalniku lahkih tekočin

Tisočletja krogotok narave skrbi za čisto vodo. Danes je voda vedno bolj onesnažena in s tem tudi vedno bolj dragocena. Zaradi prometa, razlitja, puščanja rezervoarjev goriv itd. so zunanje in notranje utrjene obratovalne površine kot so parkirišča, skladišča, avtoceste, pretakališča nevarnih snovi, transportne poti, industrijske površine, itd. onesnažene s suspendiranimi delci trdnih snovi in lahkimi tekočinami mineralnega izvora. Pri odvajanju površinske meteorne vode iz teh površin je potrebno pred izpustom v javno kanalizacijsko omrežje, vodotoke ali ponikanje le te odvajati preko izločevalnika lahkih tekočin (oljnega lovilca).
   
Image title   Instagram: separat_doo
                                                                  

For thousands of years, the circle of nature takes care of clean water. Today, water is becoming more and more polluted and therefore more and more valuable. Due to traffic, spillage, leakage of fuel tanks, etc. external and internal operating areas such as parking lots, warehouses, highways, dangerous goods transport routes, transport routes, industrial surfaces, etc. are contaminated with suspended solid particles and light liquids. When discharging surface meteoric water from these surfaces, it is necessary to take them out before the discharge into a public sewage system, watercourses or discharges through a light liquids separator (oil separator).

Tisućama godina priroda brine o čistoj vodi. Danas je voda sve više onečišćena i stoga sve više i više vrijedna. Zbog prometa, prolijevanja, curenja spremnika za gorivo itd. su vanjske i unutarnje utvrđene radne površine kao što su parkirališta, skladišta, autoceste, transportni putovi, industrijske površine itd. kontaminirane suspendiranim krutim česticama i lakim mineralnim tekućinama. Prilikom odvodnje površinske meteorske vode s takvih površina, potrebno ih je odstraniti prije ispuštanja u javni kanalizacijski sustav, vodene tokove ili poniranje, pomoću odvodnje kroz separator lakih tekućina (separatora ulja).

Povpraševanje

Pitna voda, ki je ena najpomembnejših dobrin za življenje ljudi zaradi posegov v naravno okolje in nezadržnih klimatskih sprememb počasi usiha.

Image title

Nevaren onesnaževalec so lahko tudi mineralna olja. Z vašim zavedanjem in našim znanjem lahko preprečimo katastrofe in ohranimo upanje za naše naslednike!

Onesnaževanje meteornih vod z lahkimi tekočinami

Image title

Tisočletja krogotok narave skrbi za čisto vodo. Danes je voda vedno bolj onesnažena in s tem tudi vedno bolj dragocena. Zaradi prometa, razlitja, puščanja rezervoarjev goriv itd. so zunanje in notranje utrjene obratovalne površine kot so parkirišča, skladišča, avtoceste, pretakališča nevarnih snovi, transportne poti, industrijske površine, itd. onesnažene s suspendiranimi delci trdnih snovi in lahkimi tekočinami mineralnega izvora. Pri odvajanju površinske meteorne vode iz teh površin potrebno je pred izpustom v javno kanalizacijsko omrežje, vodotoke ali ponikanje le te odvajati preko izločevalnika lahkih tekočin (lovilnika olj, oljnega lovilca).

Image title

Izločevalniki lahkih tekočin delujejo na težnostnem principu oziroma po principu razlike gostot medijev. Mineralna olja so lažja kot voda in splavajo na površje, grobi delci so težji in se potopijo na dno usedalnika. Večje kapljice lahkih tekočin hitro splavajo na površje. Manjše fino dispergirane oljne kapljice se stekajo v koalescentni material, kjer se združujejo v oljni film in se kot večje kapljice odtrgajo in dvignejo na površje, kjer jih posnamemo. Čiščena voda potem odteče skozi odtočno cev v kanalizacijsko omrežje, ponikovalnico ali v recipient. Tako čiščene odpadne vode v oljnem lovilcu ne vsebujejo več kot 5 mg/l celotnih ogljikovodikov na liter vode.

Image title

 Image title   

Image title

Nevarnost pred onesnaženjem z lahkimi tekočinami:

  • če pridejo lahke tekočine v reke, jezera ali ribnike, se njihova gladina prevleče z oljnim filmom, ki preprečuje izmenjavo kisika, vodne rastline imajo blokiran sprejem hranljivih snovi, mikroorganizmi se zadušijo, ribe poginejo, voda je neuporabna za pitje in drugo uporabo 

  • z lahkimi tekočinami onesnažena voda moti biološko obdelavo odplak in povzroča izpad biološke stopnje čistilne naprave 

  • lahke tekočine so smrtno nevarne za ljudi in živalski svet

Področje uporabe:

Parkirišča, bencinski servisi, skladišča, avtoceste, pretakališča nevarnih snovi, transportne poti, industrijske površine, avtomehanične delavnice itd.

Izločevalniki lahkih tekočin z By-passom (5x, 10x)

Image title

Po SIST EN 858-2:2003, odd.4.2.2 izločevalnik lahkih tekočin z By-passom omogoča da se tok tekočine, ki prekorači največji dovoljeni pretok skozi koalescentne filtre, spelje preko By-passa, ki je integriran v lovilcu olj. Izločevalniki lahkih tekočin z By-passom niso primerni za obdelavo umazane vode iz obrti, industrijskih procesov, bencinskih črpalk, avtopralnic, iz čiščenja delov, ki so umazani z mineralnim oljem itd. Njihovo uporabo moramo omejiti na primere, pri katerih ni verjetno, da bo prišlo do večjega onesnaženja z lahkimi tekočinami mineralnega izvora pri močnem nalivu padavinske vode.

Področje uporabe:

Oljne lovilce z By-passom lahko uporabimo za obdelavo z mineralnim oljem onesnažene padavinske vode, ki priteče iz utrjenih površin kot so parkirišča, cestišča, delovna dvorišča. Iztok iz njih je lahko speljan v javno kanalizacijo in nikakor ne v podtalnico ali v ponikalni sistem. Na vodovarstvenem območju ni dovoljena vgradnja LO z By-passom. 

Prečiščevanje meteornih vod:

V skladu s SIST EN 858-1in SIST EN 858-2 nudi SEPARAT največjo izbiro koalescentnih lovilcev mineralnih olj za prečiščevanje in izločanje lahkih tekočin iz onesnaženih meteornih vod. Lovilci olj so lahko v kombinirani ali kompaktni izvedbi z integriranim usedalnikom in separatorjem olja. Vgrajeni koalescentni material zagotavlja vsebnost celotnih ogljikovodikov na iztoku iz naprave do 5 mg/l. Na iztočni strani iz separatorja se nahaja samodejno zapiralo, ki v primeru prenapolnjenosti zapre iztok in prepreči, da mineralno olje izteče iz naprave. Iz našega prodajnega programa Vam lahko ponudimo armiranobetonske, kovinske in plastične lovilce olj. Vsi tipi lovilcev mineralnih olj so lahko po naročilu opremljeni z alarmno napravo.

02 300 68 40