Gravitacijski lovilnik olj

Gravitacijski lovilec olj preprečuje, da bi lahke tekočine kot so bencin, nafta, kurilno olje, maziva in druge nevarne snovi odtekale v naravno okolje. Izločevalniki lahkih tekočin delujejo na težnostnem principu oziroma po principu razlike gostot medijev. Mineralna olja so lažja kot voda in splavajo na površje, grobi delci so težji in se potopijo na dno usedalnika. Uporabljamo ga predvsem za manjše prevozne površine. Čiščeno vodo praviloma peljemo na nadaljnjo obdelavo v čistilno napravo za odpadne vode. Gravitacijski lovilec olj ustreza zahtevam standarda SIST EN 858, ≤ 100 mg/l, razred II.
    Image title   Instagram: separat_doo

Gravitational oil separator prevents light liquids, such as petrol, oil, fuel oil, lubricants and other dangerous substances from flowing into the natural environment. Lightweight liquids separators operate on the gravity principle or on the principle of the difference in media density. Mineral oils are lighter than water and float to the surface, rough particles are heavier and sink to the bottom of the settler. We use it primarily for smaller transport areas. Normally, we forward the treated water for further treatment in the wastewater treatment plant. Gravitational oil separator meets the requirements of EN 858, ≤ 100 mg / l, Class II.

Gravitacijski separator ulja sprječavada lake tekućine poput benzina, ulja, loživog ulja, maziva i drugih opasnihtvari prođu u prirodni okoliš. Separatori lakih tekućina djeluju na principugravitacije ili na principu razlike u gustoći medija. Mineralna ulja su lakšaod vode i plutaju na površini, grube čestice su teže i potonu na dno taložnika.Koristimo ga prvenstveno za manje prometne površine. Čišćenu vodu u pravilu odvedemona daljnju obradu u postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda. Gravitacijskiseparator udovoljava zahtjevima norme HRN EN 858, ≤ 100 mg / l, klase II.

Povpraševanje

Image title

Gravitacijski lovilnik olja SEPARAT uporabljamo za ločevanje padavinskih voda od lahkih tekočin, saj predstavljajo nevarnost za onesnaženje podtalnice, pitne vode in drugih vodotokov. Lovilnik olja preprečuje, da bi lahke tekočine kot so bencin, nafta, kurilno olje, maziva in druge nevarne snovi odtekale v naravno okolje. Lovilnik olja (izločevalnik lahkih tekočin) deluje na težnostnem principu oziroma po principu razlike gostot medijev. Lahke tekočine so lažje kot voda in splavajo na površje, grobi delci so težji in se potopijo na dno usedalnika. Uporabljamo ga predvsem za manjše utrjene površine. Čiščeno vodo peljemo v vodotok ali meteorno kanalizacijo ali na nadaljnjo obdelavo v čistilno napravo za odpadne vode. Gravitacijski lovilec olj mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 858, ≤ 100 mg/l, razred II.

Image title


Image title


Image title

Gravitacijski lovilnik olja SEPARAT deluje na težnostnem principu oziroma po principu razlike gostot medijev. V lovilniku olja se hitrost vode umiri, lahke tekočine so lažje kot voda in splavajo na površje, grobi delci so težji in se potopijo na dno usedalnika in se zadržijo v napravi od koder jih odstranimo v določenem časovnem obdobju. Čiščena voda pa odteče gravitacijsko v vodotok oziroma meteorno kanalizacijo.
Lovilnik olja je sestavljen iz sedimentacijskega (usedalni volumen) in akumulacijskega območja (volumen za izločene lahke tekočine), v katerem poteka ločevanje lahkih tekočin (gostota ≤ 0,85 g/cm³) in grobih agregatov (blato, pesek in mulj).

Image title

Image title

Image title


Image title

Olja in maščobe so prisotne v številnih industrijskih odpadnih vodah;njihova odstranitev je potrebna pred izpustom zaradi negativnih vplivov na okolje, rastlinstvo in živalstvo.Poleg tega je njihovo izločanje primerno kot predhodna obdelava pred naslednjo fazo čiščenja, saj povzročajo težave pri razvoju procesov biološkega čiščenja.Pri bencinskih servisih, delavnicah in parkiriščih so olja in masti v bistvu mineralne, biološko nerazgradljive niti v daljšem časovnem obdobju, zato so posledice vnosa teh snovi v kanalizacijo še bolj negativne, ne le za nevarnosti zamašitve le-teh, pa tudi zato, ker jih ni mogoče minimalno razgraditi v naknadnem procesu čiščenja.

Lovilnik olja uporabljamo za čiščenje odpadnih voda pokritih in nepokritih površin dvorišč, parkirišč, avtomobilskih salonov, garaž, servisnih delavnicah, ...

Image title

Image title


Image title


Image title

Gravitacijski lovilniki olja so naprave, ki so dimenzionirane z zadrževalnim časom, ki se nanaša na največji pretok, ca. 15 minut.Ti lovilniki olja so opredeljeni kot razred II po SIST EN 858-1. Lovilnik olja je sestavljen iz sedimentacijskega (usedalni volumen) in akumulacijskega območja (volumen za izločene lahke tekočine), v katerem poteka ločevanje lahkih tekočin (gostota ≤ 0,85 g/cm³) in grobih agregatov (blato, pesek in mulj).

Glede na projektno določeno velikost oziroma pretok (NS) izberemo primeren lovilnik olja.

Image title

Image title

Image title

Image title


Image title

Vgradnja v skladu z priporočili proizvajalca, gradbenimi predpisi  in strokovno gradbeno prakso. Za vgradnjo odgovarja izvajalec gradbenih del. Image title

Lovilnik olja naj bo vgrajen čim bližje izvora onesnažene vode. Lovilci olj so praviloma vkopani, lahko so tudi prosto stoječi, vendar ni priporočljiva vgradnja v zaprtem prostoru. Vkopani lovilci olj so lahko povozni ali nepovozni, odvisno od potrebe in prostorskih možnosti. Lovilec olj mora biti dostopen zaradi vzdrževanja in praznjenja. Olje pod nobenim pogojem ne sme nekontrolirano izteči iz lovilca olj.

Image title

Image title


02 300 68 40