Novice

Image title

https://www.instagram.com/separat_doo/

19.04.2018
Dobava koalescentnega betonskega lovilca olj NS 20/2000 na gradbišče LEDINEK v Hočah. Gradbišče je organiziralo razklad z 30 t viličarjem in uspešno v pol ure končalo akcijo. Kapa dol delovodji izvajalca, ki je koordiniral razklad. Za razklad običajno organirizamo avtodvigalo vendar je delovodja zagotovil, da ni panike in je šlo.

Image title

17.04.2018
V Negovi smo danes vgradili še eno naših najbolj prodajanih MKČN HC1. Naročnik bo uveljavljal tudi subvencijo iz JAVNEGA RAZPISA za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona v letu 2018 (rok do vključno 30. 8. 2018) v višini 200 EUR/PE (1 PE = populacijski ekvivalent). Stanovanjska hiša je zgrajena v prekrasnem naravnem okolju katero ponuja sproščenost in sonaravnost bivanja. Naslednje leto bo 20 letnica podjetja SEPARAT in isto toliko let prodaje, vgradnje, servisiranja in izkušenj tako pri malih hišnih kot velikih bioloških čistilnih naprav po celotni Sloveniji in na Hrvaškem. Imamo tudi lastno najnovejšo opremo za meritev KPK (kemijska potreba po kisiku) na terenu z katero pri naših strankah lahko ugotovimo učinek čiščenja. Vedno smo veseli obiska strank na našem skladišču kjer lahko v živo predstavimo kateri od več tipov, ki jih imamo v prodajnem programu najbolj ustreza njihovi situaciji. V sklopu podjetja imamo tudi večjo servisno delavnico z vsemi potrebnimi rezervnimi deli, ki je podpora naši servisni dejavnosti. 

Image title

16.04.2018

V petek 6.4.2018 je podjetje CORDIA d.o.o slovesno odprla novo poslovalnico v Hočah.

Podjetje SEPARAT se ob tej priložnosti zahvaljuje podjetju CORDIA, ki nam je v sodelovanju z projektantom in gradbenim nadzornikom zaupalo vgradnjo več gradbenih izdelkov in naprav iz našega bogatega prodajnega programa. Vgrajene so monolitne kanalete (monoblok) iz polimernega betona svetle širine 150 in 200 mm za težko obremenitev F 900 kN, lovilec olja SEPARAT v armiranobetonski izvedbi povozen za težki promet D 400 kN in SEPARAT MKČN HC 4 za 7 - 10 PE.

Image title

Image title

april 2017

Spoštovani!

Predstavljamo Vam naše prenovljene spletne strani, na katerih želimo na enostaven in slikovit način predstaviti naš prodajni program in storitve. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo našim stalnim, spoštovanja vrednim poslovnim partnerjem, ki nam že dobrih 19 let zaupajo in vedno znova omogočajo nove poslovne priložnosti. Tudi Vas, ki iščete nove poti, vabimo, da se nam pridružite.

SEPARAT was founded in 1999 and today is one of the leading companies in Slovenia in providing complete solutions for rainwater and waste water drainage and treatment, as well as environmental protection. Knowledge, experience, professional competence and innovation help us solve professional and business challenges. We always strive to be competitive with favorable conditions, quality of services, quick deliveries and expert consulting. Most of our activities include representation and sale, implementation, long-term maintenance and service of a wide range of products from our partners from Europe.

The other part of our activities are integrated environmental technical and technological solutions (from the identification of the problem -> preparation of the technological solution -> implementation of it) with cooperation and support of our business partners.

Sales program:

 • Communal waste water treatment plants (for individual houses, larger buildings and settlements)

 • Pumping stations

 • Oil separators

 • Grease separators

 • Rainwater storage and drainage systems

 • Drainage channels

 • Rainwater tanks-sets for garden and house

 • Other (grass grids, anti-smell filters, ...)

Services:

 • Environmental and technical engineering

 • Design of technological and technical solutions

 • Consultancy in planning or construction

 • Technological installation of devices

 • Long-term maintenance and service of devices

Our clients are:

 • Construction companies

 • Small and big investors

 • Shops with building materials

 • Designing organizations

 • Municipalities ...

SEPARAT team is professionally qualified to solve complex problems.

We see our competitive advantage primarily in:

 • Technical knowledge and professional support to our customers

 • Complete offer of technological equipment and products of recognized manufacturers

 • Quality service / maintenance

 • Competitive prices

 • Short delivery times

 • Reliable partners

 • Experienced staff

Vision

In accordance with market needs adopted offer of complete drainage and waste water treatment solutions, whereby our main guideline will continue to be reliability and quality.


Tvrtka SEPARAT osnovana je 1999. i danas je jedna od vodećih tvrtki u Sloveniji u pružanju cjelovitih rješenja za odvodnjavanje i obradu otpadnih voda, kao i za zaštitu okoliša. Znanje, iskustvo, profesionalna kompetencija i inovativnost pomažu nam u rješavanju profesionalnih i poslovnih izazova. Uvijek brinemo o konkurentnosti naše ponude uz povoljne uvjete, kvalitetu usluge, brzu isporuku i stručne savjete. Većinu naših djelatnosti predstavlja zastupanje i prodaja, implementacija, dugoročno održavanje i servis širokog asortimana proizvoda naših partnera iz Europe.

Drugi dio našeg djelovanja su integrirana tehnička i tehnološka rješenja zaštite okoliša (od prepoznavanja problema -> pripreme tehnološkog rješenja -> provedba istog) uz suradnju i podršku naših poslovnih partnera.

Prodajni program:

 • Pročistači za komunalne otpadne vode (za samostalne kuće, veće objekte i naselja)

 • Crpne stanice

 • Separatori mineralnih ulja

 • Mastolovci 

 • Sistemi za zbrinjavanje i infiltraciju/retenciju oborinskih voda

 • Kanali za oborinsku odvodnju

 • Rezervoari za kišnicu - setovi za vrt i kuću

 • Ostalo (travne rešetke, filtar protiv smrada, ...)

Usluge:

 • Ekološki i tehnički inženjering

 • Projektiranje tehnoloških i tehničkih rješenja

 • Savjetovanje kod planiranja ili izgradnje

 • Tehnološka ugradnja uređaja

 • Dugoročno održavanje i servisiranje uređaja

Naši klijenti su:

 • Građevinske tvrtke

 • Mali i veliki investitori

 • Trgovine s građevinskim materijalom

 • Organizacije za projetkiranje

 • Općine ...

SEPARAT tim je profesionalno osposobljen za rješavanje složenih problema

Našu konkurentsku prednost vidimo prvenstveno u:

 • Tehničkom znanju i profesionalnoj podršci našim klijentima

 • Kompletnoj ponudi tehnološke opreme i proizvoda priznatih proizvođača

 • Kvalitetnom servisu

 • Konkurentnim cijenama

 • Kratkom vremenu isporuke

 • Pouzdanim partnerima

 • Iskusnom osoblju

Vizija 

Tržišnim uvjetima prilagođena ponuda cjelovitih rješenja na području odvodnje i pročišćavanja vode pri čemu će glavna smjernica i dalje biti pouzdanost i kvaliteta.

02 300 68 40