O podjetju

Začetek delovanja podjetja sega v leto 1999, ko je bilo ustanovljeno podjetje SEPARAT, ki se je skozi leta dokazalo kot eno vodilnih podjetij v Sloveniji na področju zagotavljanja celovitih rešitev odvajanja in prečiščevanja odpadnih voda ter zaščite okolja. Znanje, izkušnje, strokovna usposobljenost in inovativnost so nam pomagale pri reševanju strokovnih in poslovnih izzivov. Vedno skrbimo za konkurenčnost naše ponudbe z ugodnimi pogoji, kvaliteto storitev, hitrimi dobavami in strokovnim svetovanjem. Večji del naše dejavnosti predstavlja zastopanje in prodaja, implementacija, dolgoročno vzdrževanje in servis široke palete proizvodov naših partnerjev iz Evrope. 

Drugi del naših aktivnosti predstavljajo celovite okoljske tehnično - tehnološke rešitve (vse od identifikacije problema -> priprave tehnološke rešitve -> implementacije le-te) v sodelovanju in podpori naših poslovnih partnerjev. Zaradi boljše preglednosti, učinkovitosti in poslovne uspešnosti smo zadnja leta začeli izvajati večje projekte preko podjetja SEPARAT HYDRO d.o.o. 

Prodajni program:

 • Komunalne Čistilne naprave (za individualne hiše,večje objekte in naselja) 

 • Črpališča 

 • Lovilci mineralnih olj 

 • Lovilci maščob in škroba 

 • Sistemi za shranjevanje in ponikanje deževnice 

 • Linijski požiralniki 

 • Zbiralniki za deževnico-kompleti za vrt in hišo 

 • Drugo (svetlobni jaški, travne plošče, protismradni filtri,..)


Storitve: 

 • Okoljski in tehnični inženiring 

 • Projektiranje tehnološko - tehničnih rešitev 

 • Svetovanje pri načrtovanju oz. gradnji 

 • Tehnološka montaža naprav 

 • Dolgoročno vzdrževanje in servis naprav


Naše stranke so: 

 • Gradbena podjetja 

 • Mali in veliki investitorji 

 • Trgovine z gradbenim materialom 

 • Projektantske organizacije 

 • Občine... 

SEPARAT ekipa je strokovno usposobljena za reševanje kompleksnih problemov


Našo konkurenčno prednost vidimo predvsem v: 

 • Tehničnem znanju in strokovni podpori našim strankam 

 • Celoviti ponudbi tehnološke opreme in proizvodov priznanih proizvajalcev 

 • Kvalitetnem servisu 

 • Konkurenčnih cenah 

 • Kratkih dobavnih rokih 

 • Zanesljivih partnerjih 

 • Izkušenemu kadru 


Vizija

Razmeram na trgu prilagojena ponudba celovitih rešitev na področju odvajanja in prečiščevanja voda v Sloveniji, pri čem bo glavno vodilo še naprej zanesljivost in kvaliteta.

SEPARAT was founded in 1999 and today is one of the leading companies in Slovenia in providing complete solutions for rainwater and waste water drainage and treatment, as well as environmental protection. Knowledge, experience, professional competence and innovation help us solve professional and business challenges. We always strive to be competitive with favorable conditions, quality of services, quick deliveries and expert consulting. Most of our activities include representation and sale, implementation, long-term maintenance and service of a wide range of products from our partners from Europe.

The other part of our activities are integrated environmental technical and technological solutions (from the identification of the problem -> preparation of the technological solution -> implementation of it) with cooperation and support of our business partners.

Sales program:

 • Communal waste water treatment plants (for individual houses, larger buildings and settlements)

 • Pumping stations

 • Oil separators

 • Grease separators

 • Rainwater storage and drainage systems

 • Drainage channels

 • Rainwater tanks-sets for garden and house

 • Other (grass grids, anti-smell filters, ...)

Services:

 • Environmental and technical engineering

 • Design of technological and technical solutions

 • Consultancy in planning or construction

 • Technological installation of devices

 • Long-term maintenance and service of devices

Our clients are:

 • Construction companies

 • Small and big investors

 • Shops with building materials

 • Designing organizations

 • Municipalities ...

SEPARAT team is professionally qualified to solve complex problems.

We see our competitive advantage primarily in:

 • Technical knowledge and professional support to our customers

 • Complete offer of technological equipment and products of recognized manufacturers

 • Quality service / maintenance

 • Competitive prices

 • Short delivery times

 • Reliable partners

 • Experienced staff

Vision

In accordance with market needs adopted offer of complete drainage and waste water treatment solutions, whereby our main guideline will continue to be reliability and quality.


Tvrtka SEPARAT osnovana je 1999. i danas je jedna od vodećih tvrtki u Sloveniji u pružanju cjelovitih rješenja za odvodnjavanje i obradu otpadnih voda, kao i za zaštitu okoliša. Znanje, iskustvo, profesionalna kompetencija i inovativnost pomažu nam u rješavanju profesionalnih i poslovnih izazova. Uvijek brinemo o konkurentnosti naše ponude uz povoljne uvjete, kvalitetu usluge, brzu isporuku i stručne savjete. Većinu naših djelatnosti predstavlja zastupanje i prodaja, implementacija, dugoročno održavanje i servis širokog asortimana proizvoda naših partnera iz Europe.

Drugi dio našeg djelovanja su integrirana tehnička i tehnološka rješenja zaštite okoliša (od prepoznavanja problema -> pripreme tehnološkog rješenja -> provedba istog) uz suradnju i podršku naših poslovnih partnera.

Prodajni program:

 • Pročistači za komunalne otpadne vode (za samostalne kuće, veće objekte i naselja)

 • Crpne stanice

 • Separatori mineralnih ulja

 • Mastolovci 

 • Sistemi za zbrinjavanje i infiltraciju/retenciju oborinskih voda

 • Kanali za oborinsku odvodnju

 • Rezervoari za kišnicu - setovi za vrt i kuću

 • Ostalo (travne rešetke, filtar protiv smrada, ...)

Usluge:

 • Ekološki i tehnički inženjering

 • Projektiranje tehnoloških i tehničkih rješenja

 • Savjetovanje kod planiranja ili izgradnje

 • Tehnološka ugradnja uređaja

 • Dugoročno održavanje i servisiranje uređaja

Naši klijenti su:

 • Građevinske tvrtke

 • Mali i veliki investitori

 • Trgovine s građevinskim materijalom

 • Organizacije za projetkiranje

 • Općine ...

SEPARAT tim je profesionalno osposobljen za rješavanje složenih problema

Našu konkurentsku prednost vidimo prvenstveno u:

 • Tehničkom znanju i profesionalnoj podršci našim klijentima

 • Kompletnoj ponudi tehnološke opreme i proizvoda priznatih proizvođača

 • Kvalitetnom servisu

 • Konkurentnim cijenama

 • Kratkom vremenu isporuke

 • Pouzdanim partnerima

 • Iskusnom osoblju

Vizija 

Tržišnim uvjetima prilagođena ponuda cjelovitih rješenja na području odvodnje i pročišćavanja vode pri čemu će glavna smjernica i dalje biti pouzdanost i kvaliteta.

02 300 68 40