Ponikovalni tunel SEPNING

PONIKOVALNICA ali ZADRŽEVALNIK
Visoka gostota naseljenosti in njena rast zahtevajo vedno več zelenih površin za naselja in promet. Stanovanjska gradnja, gradnja prometnih cest in komunalno opremljanje industrijskih con predstavljajo glavni vzrok za naraščajočo neprepustnost površin. Posledica je obsežno daljnosežno oviranje naravnega vodnega krogotoka s padavinami, ponikanjem, odtokom in izhlapevanjem in posledično nižanje ravni podtalnice in izsuševanje tal. Za omilitev teh pojavov vgrajujemo sisteme, ki shranijo vodo na mestu njenega nastanka, in jo nato postopoma sproščajo nazaj v naravni tokokrog ali shranijo za nadaljnjo uporabo. Dejstvo, da posegi v naravo z nenehnim širjenjem nepropustnih površin dodatno obremenjujejo kanalizacijski sistem in s tem po nepotrebnem onesnažujejo meteorno vodo, zahtevajo načrtno gospodarjenje z meteorno vodo.   
Image title   Instagram: separat_doo

The high density of population and its growth require more green spaces for settlements and transport. Residential construction, the construction of transport roads and the municipal equipping of industrial zones constitute the main cause of the increasing impermeability of surfaces. The consequence is extensive obstruction of the natural water circulation with precipitation, drainage and evaporation, and consequently lowering the groundwater level and drying the soil. To alleviate these phenomena, systems that store water at thesite of its formation are installed, and then gradually release it back into the natural circuit or store it for further use. The fact that interventions in nature by continuously spreading impermeable surfaces exacerbate the sewage system and thus unnecessarily pollute the meteoric water, we need to plan rainwater management very thoroughly.

Visoka gustoća naseljenosti i rast populacije zahtijevaju sve više zelenih površina za naselja i ceste. Stambena izgradnja, izgradnja prometnica i komunalno opremanje industrijskih zona čine glavni uzrok povećane nepropusnosti površina. Posljedica je opsežna dugoročna opstrukcija prirodne cirkulacije vode s padavinama, dreniranjem i isparavanjem, a time i snižavanjem razine podzemnih voda isušenjem tla. Kako bi se ublažili ti fenomeni, instaliraju se sustavi koji zbrinjavaju vodu na mjestu nastajanja, a potom je postupno vračaju natrag u prirodni krug ili ju pohranjuju za daljnju upotrebu. Zbog činjenice, da intervencije u prirodi neprekidnim širenjem nepropusnih površina pogoršavaju kanalizaciju i tako nepotrebno zagađuju oborinsku vodu, upravljanje kišnicom mora se pomno planirati.

Povpraševanje

Image title

PONIKOVALNICA SEPNING ponikalni tuneli so odlična rešitev za izdelavo podzemne ponikalnice ali zadrževalnika za padavinske vode. Zaradi majne višine tunela so posebej zanimiva rešitev v primeru visoke podtalnice, ko nastopi problem izgradnje ponikalnega polja po višini. Odvisno od namembnosti celotna struktura se prekrije z zaščitnim geotekstilom ali vodoneprepustno membrano  (geomembrano).

Image title

SEPNING PONIKALNICA in ZADRŽEVALNIK je rešitev v primeru:

• velike količine padavin

• slabe prepustnosti zemlje

• visoke podtalnice

• erozije zemlje zaradi odtekajoče padavinske vode

• zelenih površin kot so golf igrišča, igrišča itd.

• ponikalnih jaškov, zaključkov obcestnih jarkov

• zaščite vegetacije

• pomanjkljive ali neobstoječe kanalizacije itd.

Image titleImage title


Image title

                                       SEPNING ponikalni tunel je narejen iz obnovljenega PE HD in je odporen na kemijske vplive in mikroorganizme.

Dimenzioniranje PONIKALNICE SEPNING

Naši strokovnjaki v tehnični službi vam lahko nudijo strokovno pomoč in individualno svetovanje. Lahko vam nudimo podporo pri vašem gradbenem projektu od razpisne dokumentacije do vgradnje. Pošljite nam elektronsko sporočilo z vsemi podatki, ki jih imate in vas bomo po potrebi prosili za manjkajoče podatke. Na osnovi tako posredovanih podatkov lahko vam pomagamo pri dimenzioniranju ponikanja SEPNING in vam pošljemo podlage za vgradnjo.

Pri dimenzioniranju ponikalnega polja SEPNING rabimo predvsem naslednje podatke:

  • Površina odvajanja vode A (m²)

  • Izvedba neprepustne (prepustne) površine za določitev koeficienta odtekanja Ψm (-)

  • Trajanje padavin (30 min) in višino padavin (mm) pri povratni dobi 5 let

  • Hitrost ponikanja kf (m/s) (odvisno od sestave zemljine pod ponikalnimi komorami iz geološkega poročila)

Image title


SEPNING ponikovalni tuneli se lahko uporabijo kot podzemna ponikalnica padavinskih vod ali kod podzemni zadrževalnik za padavinske vode. Odvisno od vrste uporabljenega zaščitnega geotekstila, vodo neprepustne membrane in strukture je odlična rešitev za ponikanje vode v zemljo kot tudi za zbiranje ali zadrževanje padavinske vode.

Image title

Lokacija

SEPNING ponikovalne tunele uporabljamo v področju javne, komercialne ali industrijske infrastrukture kot tudi privatne gradnje in se lahko vgradijo pod zelene, pohodne ali povozne površine.

Image title

Izbor lokacije:

  • Razdalja od kleti > 6 m (v primeru, ko kletni prostori niso tesnjeni)

  • Razdalja od podtalnice min. 1 m

  • Razdalja od obstoječega ali planiranega drevesnega nasada naj ustreza najmanj premeru krošnje

  • Globina izkopa, oblika ponikalnega polja in število potrebnih komor temelji na geološki študiji terena, izračunu in drugimi potrebnimi projektnimi zahtevami

  • V primeru, da zaradi lastnosti zemljine (ilovica) ni pogojev za ponikalno polje lahko SEPNING tunele uporabimo za gradnjo zadrževalnega bazena in ga v tem primeru komplet ovijemo v neprepustni geotekstil

SEPNING ponikovalnica: Javna gradnja in stanovanjski objekti

Image title

Za sprejemanje in ponikanje strešnih padavinskih vod ali iz utrjenih zunanjih površin, ki se pred tem čistijo preko lovilca olj. SEPNING tunele lahko uporabimo tudi za ponikanje predhodno očiščenih fekalnih in industrijskih odpadnih voda iz objekta (zdravstvene ustanove, šole itd.)

SEPNING ponikovalnica: Komercialna in industrijska gradnja

Image title

Odvajanje, zbiranje, zadrževanje in ponikanje padavinske vode iz utrjenih industrijskih in skladiščnih površin, parkirišč trgovskih in drugih centrov, ulic, trgov, dovoznih poti za lahki in težki promet itd. 

SEPNING zadrževalnik: Javna, komercialna, industrijska, športna in druga gradnja

Image title

Podzemni zadrževalni bazen padavinske vode sestavljen iz SEPNING ponikalnih tunelov vgrajen pod parkirno površino pokrito z travnimi rešetkami VILI in pod golf teren od kod črpamo padavinsko vodo za zalivanje zelenice.

SEPNING ponikovalnica:  Privatna gradnja

Image title

Zbiranje in ponikanje čiščene odpadne vode iz hišne čistilne naprave SEPARAT.

Vgradnja PONIKOVALNICE SEPNING ponikalnih tunelov

Image title

SEPNING ponikovalne tunele je možno namestiti na vse vrste terena in oblikovati eno ali več ponikalnih polj odvisno od razpoložljivega terena. Globina izkopa je odvisna od lastnosti tal in projektnih zahtev kot tudi od višine talne vode. Za nosilnost tal in hitrost ponikanja sta odgovorna projektant in izvajalec del, katerih izvedba temelji na geoloških raziskavah terena. Za vgradnjo odgovarja izvajalec gradbenih del. 

Polaganje SEPNING ponikovalnih tunelov je enostavno in se v celoti opravi ročno po sistemu utor-pero.

Ponikovalni sistem SEPNING prenaša velike statične in dinamične obremenitve, kar dokazujejo leta vgradnje v praksi. 

Image titleV primeru naročila ponikovalnih sistemov pri SEPARAT pripravimo priporočila za vgradnjo in vzdrževanje. 

02 300 68 40