Ponikovalni tunel SEBAS-2,6

PONIKALNICA (Ponikovalnica)
Visoka gostota naseljenosti in njena rast zahtevajo vedno več zelenih površin za naselja in promet. Stanovanjska gradnja, gradnja prometnih cest in komunalno opremljanje industrijskih con predstavljajo glavni vzrok za naraščajočo neprepustnost površin. Posledica je obsežno daljnosežno oviranje naravnega vodnega krogotoka s padavinami, ponikanjem, odtokom in izhlapevanjem in posledično nižanje ravni podtalnice in izsuševanje tal. Za omilitev teh pojavov vgrajujemo sisteme za ponikanje SEBAS-2,6, ki shranijo vodo na mestu njenega nastanka, in jo nato postopoma sproščajo nazaj v naravni tokokrog ali shranijo za nadaljnjo uporabo.

PROJEKTANTI
: Pomagamo vam rešiti tudi najbolj zahtevne naloge zadrževanja in ponikanja voda  
Image titleInstagram: separat_doo

Povpraševanje

Image title

SEBAS-2,6 je modularni element za izvedbo ponikovalnih sistemov z visoko sposobnostjo sprejemanja, zadrževanja in ponikanja meteorne vode. Je učinkovita zamenjava dosedanjih ponikalnih in drenažnih sistemov. Dejstvo, da posegi v naravo z nenehnim širjenjem nepropustnih površin dodatno obremenjujejo kanalizacijski sistem in s tem po nepotrebnem onesnažujejo meteorno vodo, zahtevajo načrtno gospodarjenje z isto. Visoko učinkovita rešitev je SEBAS-2,6 ponikovalni tunel, ki zaradi svoje oblike zagotavlja »prehod« meteorne vode v zemljino in v naraven tokokrog ali pa jo zadržuje in kasneje prazni v lokalni kanalizacijski ali meteorni sistem, v smislu regulacijskega toka.

Image title

SEBAS-2,6 je rešitev v primeru:

 • velike količine padavin

 • slabe prepustnosti zemlje

 • visoke podtalnice

 • erozije zemlje zaradi odtekajoče padavinske vode

 • zelenih površin kot so golf igrišča, igrišča itd.

 • ponikalnih jaškov, zaključkov obcestnih jarkov

 • zaščite vegetacije

 • pomanjkljive ali neobstoječe kanalizacije ali meteornih kanalov itd.

SEBAS-2,6 ponikovalni tuneli so narejeni iz polietilena visoke gostote (PE-HD) in so odporni na kemijske vplive in mikroorganizme. SEBAS-2,6 ponikovalni tuneli z odprtim dnom in bočnimi luknjami se vgrajujejo v nepovozne zelene površine kot tudi v povozne površine za lahki in težki promet SLW 60

Image title

Image title

Image title

Prednosti:

Visoka strukturna trdnost

- zaradi tunelske oblike, debelih sten in načina sestavljanja na licu mesta sistem vzdržuje visoko strukturno trdnost 

- primeren za povozno obremenitev za tovorni promet SLW 60,

- zelo velika kapaciteta sprejemanja in hranjenja vode,

- površina nad ponikalnim poljem ostane uporabna

Nosilnost

- naši ponikovalni tuneli SEBAS-2,6 so preskušani in potrjeni s strani pooblaščenega Building Research Institute

Visoka odpornost

- na visoke in nizke temperature

- na kemijske snovi in mikroorganizme v odpadni vodi

Enostavna, hitra in varna vgradnja

- preprosta modularna gradnja

- majhna teža ponikalnih tunelov iz PEHD

- majhna poraba časa, dela in naprav, nižji gradbeni stroški

- minimalne zahteve za vzdrževanje

- variabilna razporeditev pri vgradnji zaradi možnosti kombiniranja

Ponuja možnost

- uporabe sistema za različne rešitve in kombinacije kot so filtracija, zbiranje, shranjevanje, ponikanje

- razširitve obstoječega ponikalnega sistema ali premestitev

- notranjega pregleda komor pri obratovanju in vzdrževanju sistema

Dostop in vzdrževanje

 • sedimentacijsko vzdrževalni tunel SEBAS-2,6 omogoča trajno najbolj enostavno čiščenje in vzdrževanje

 • enostaven dostop, pregled z kamero in čiščenje z visokotlačno čistilno glavo

 • sedimentacijsko vzdrževalni tunel SEBAS-2,6 kot hranilnik omogoča akumulacijo in zadrževanje mulja

Image title

Visoka svoboda načrtovanja

+ Tunel + nasutje bolj stabilno od škatlastih komor.

+ Trajna povoznost za težko obremenitev.

+ Minimalno prekritje 0,45 m.

+ Majhen dizajn primeren tudi za visoke nivoje podtalnice.

+ S sedimentacijsko vzdrževalnim tunelom za enostavno čiščenje in vzdrževanje.

+ Enostaven pregled in čiščenje z visokotlačno šobo.

Image title

Image title

Image title


Image title

Image title


Image title

Ponikovalni tuneli imajo pridobljeno tehnično gradbeno soglasje pri pooblaščenem Building Research Institut in se v skladu z zakonodajo lahko tržijo in vgrajujejo v gradbenih objektih.

Image title

Image title


Image title

Image title

Ponikovalne tunele SEBAS-2,6 uporabljamo pri javni, komercialni, industrijski ali privatni gradnji za:

+ sprejemanje in ponikanje strešnih padavinskih vod,

+ odvajanje, zbiranje in ponikanjeiz utrjenih zunanjih površin (ki se pred tem čistijo preko lovilca olj) ulic, trgov,

   parkirišč, trgovskih centrov, skladiščnih in drugih industrijskih površin, dovoznih poti za lahki in težki promet,

 + zbiranje in ponikanje očiščene odpadne in fekalne vode iz čistilnih naprav,

+ zbiranje in ponovno uporabo očiščene padavinske vode za namakanje ali druge namene.

Image title

Image title

Image title


Image title

Image title

Izbor lokacije

- Razdalja od kleti > 6 m (v primeru, ko kletni prostori niso tesnjeni)

- Razdalja od podtalnice min. 1 m

- Razdalja od obstoječega ali planiranega drevesnega nasada naj ustreza najmanj premeru krošnje

- Globina izkopa, oblika ponikalnega polja in število potrebnih komor temelji na geološki študiji terena,
  padavinski situaciji, izračunu in drugimi potrebnimi projektnimi zahtevami

- V primeru, da zaradi lastnosti zemljine (ilovica) ni pogojev za ponikalno polje lahko SEBAS-2,6 tunele uporabimo za gradnjo zadrževalnega bazena
   in ga v tem primeru komplet ovijemo v vodoneprepustni geotekstil

- Izkopljemo gradbeno jamo v skladu z projektom,
- uporabimo prani gramoz ali lomljenec granulacije 32/63, ponikalno polje ovijemo z ustreznim geotekstilom,
- uporabimo PVC cevi za dotok in odzračevanje in po možnosti na koncu polja naredimo preliv v kanalizacijo ali vodotok.

Image title


Polaganje SEBAS-2,6 ponikovalnih tunelov je enostavno, lahko in se v celoti opravi ročno po sistemu. Ob dobavi boste dobili navodila za vgradnjo in strokovno pomoč na terenu. 

Image title

Image title

Image title

Dimenzioniranje ponikovalnega polja

Naši strokovnjaki v tehnični službi so usposobljeni za vsa tehnična vprašanja o proizvodu ter za strokovno in individualno svetovanje. Nudimo vam kompletno podporo pri vašem gradbenem projektu od projektne dokumentacije do vgradnje. Pošljite nam elektronsko sporočilo z vsemi podatki, ki jih imate in vas bomo po potrebi prosili za manjkajoče podatke. Na osnovi tako posredovanih podatkov lahko za vas naredimo komplet izračun ponikanja in vam pošljemo vse potrebne podlage za vgradnjo. Dimenzioniranje ponikalnih sistemov naredimo v skladu s smernicami DWA-A 138.
Pri dimenzioniranju ponikalnega polja od vas rabimo predvsem naslednje podatke:

• Površina odvajanja vode A (m²)

• Izvedba neprepustne (prepustne) površine za določitev koeficienta odtekanja Ψm (-)

• Trajanje-količina padavin v (l/(sec*ha)) in višina padavin v (mm) pri povratni dobi 5/10/... let

• Hitrost ponikanja kf (m/s) (odvisno od sestave zemljine pod ponikalnimi komorami), geološko poročilo

Image title

Image title


02 300 68 40