Ponikalni tunel DRENING H40

Visoka gostota naseljenosti in njena rast zahtevajo vedno več zelenih površin za naselja in promet. Stanovanjska gradnja, gradnja prometnih cest in komunalno opremljanje industrijskih con predstavljajo glavni vzrok za naraščajočo neprepustnost površin. Posledica je obsežno daljnosežno oviranje naravnega vodnega krogotoka s padavinami, ponikanjem, odtokom in izhlapevanjem in posledično nižanje ravni podtalnice in izsuševanje tal. Za omilitev teh pojavov vgrajujemo sisteme, ki shranijo vodo na mestu njenega nastanka, in jo nato postopoma sproščajo nazaj v naravni tokokrog ali shranijo za nadaljnjo uporabo. Dejstvo, da posegi v naravo z nenehnim širjenjem nepropustnih površin dodatno obremenjujejo kanalizacijski sistem in s tem po nepotrebnem onesnažujejo meteorno vodo, zahtevajo načrtno gospodarjenje z meteorno vodo.   
Image title   Instagram: separat_doo

The high density of population and its growth require more green spaces for settlements and transport. Residential construction, the construction of transport roads and the municipal equipping of industrial zones constitute the main cause of the increasing impermeability of surfaces. The consequence is extensive obstruction of the natural water circulation with precipitation, drainage and evaporation, and consequently lowering the groundwater level and drying the soil. To alleviate these phenomena, systems that store water at thesite of its formation are installed, and then gradually release it back into the natural circuit or store it for further use. The fact that interventions in nature by continuously spreading impermeable surfaces exacerbate the sewage system and thus unnecessarily pollute the meteoric water, we need to plan rainwater management very thoroughly.

Visoka gustoća naseljenosti i rast populacije zahtijevaju sve više zelenih površina za naselja i ceste. Stambena izgradnja, izgradnja prometnica i komunalno opremanje industrijskih zona čine glavni uzrok povećane nepropusnosti površina. Posljedica je opsežna dugoročna opstrukcija prirodne cirkulacije vode s padavinama, dreniranjem i isparavanjem, a time i snižavanjem razine podzemnih voda isušenjem tla. Kako bi se ublažili ti fenomeni, instaliraju se sustavi koji zbrinjavaju vodu na mjestu nastajanja, a potom je postupno vračaju natrag u prirodni krug ili ju pohranjuju za daljnju upotrebu. Zbog činjenice, da intervencije u prirodi neprekidnim širenjem nepropusnih površina pogoršavaju kanalizaciju i tako nepotrebno zagađuju oborinsku vodu, upravljanje kišnicom mora se pomno planirati.

Povpraševanje

Image title

SEPNING ponikalni tuneli so odlična rešitev za izdelavo podzemne ponikalnice ali zadrževalnika za padavinske vode. Zaradi majne višine tunela so posebej zanimiva rešitev v primeru visoke podtalnice, ko nastopi problem izgradnje ponikalnega polja po višini. Odvisno od namembnosti celotna struktura se prekrije z zaščitnim geotekstilom ali vodoneprepustno membrano  (geomembrano).

Image title

SEPNING je rešitev v primeru:

• velike količine padavin

• slabe prepustnosti zemlje

• visoke podtalnice

• erozije zemlje zaradi odtekajoče padavinske vode

• zelenih površin kot so golf igrišča, igrišča itd.

• ponikalnih jaškov, zaključkov obcestnih jarkov

• zaščite vegetacije

• pomanjkljive ali neobstoječe kanalizacije itd.

Image titleImage title


Image title

                                       SEPNING ponikalni tunel je narejen iz obnovljenega PE HD in je odporen na kemijske vplive in mikroorganizme.

Dimenzioniranje ponikalnega polja SEPNING

Naši strokovnjaki v tehnični službi so usposobljeni za vsa tehnična vprašanja o proizvodu ter za strokovno in individualno svetovanje. Nudili vam bomo podporo pri vašem gradbenem projektu od razpisne dokumentacije do vgradnje. Pošljite nam elektronsko sporočilo z vsemi podatki, ki jih imate in vas bomo po potrebi prosili za manjkajoče podatke. Na osnovi tako posredovanih podatkov lahko za vas naredimo komplet izračun ponikanja SEPNING in vam pošljemo vse potrebne podlage za vgradnjo.

Pri dimenzioniranju ponikalnega polja SEPNING od vas rabimo predvsem naslednje podatke:

 • Površina odvajanja vode A (m²)

 • Izvedba neprepustne (prepustne) površine za določitev koeficienta odtekanja Ψm (-)

 • Trajanje padavin (30 min) in višino padavin (mm) pri povratni dobi 5 let

 • Hitrost ponikanja kf (m/s) (odvisno od sestave zemljine pod ponikalnimi komorami)

Image title


SEPNING tuneli se lahko uporabijo kot podzemna ponikalnica padavinskih vod ali kod podzemni zadrževalnik za padavinske vode. Odvisno od vrste uporabljenega zaščitnega geotekstila, vodo neprepustne membrane in strukture je odlična rešitev za ponikanje vode v zemljo kot tudi za zbiranje ali zadrževanje padavinske vode.

Image title

· Zaščitni geotekstil omogoča pravilni tok vode in pomaga ponikanju vode v tla.

· Vodo neprepustna membrana se položi med dvema zaščitnim plastema geotekstila, da zadrži vodo v sistemu (zadrževalnik).

Lokacija

SEPNING ponikalne tunele uporabljamo v področju javne, komercialne ali industrijske infrastrukture kot tudi privatne gradnje in se lahko vgradijo pod zelene, pohodne ali povozne površine.

Image title

Izbor lokacije:

 • Razdalja od kleti > 6 m (v primeru, ko kletni prostori niso tesnjeni)

 • Razdalja od podtalnice min. 1 m

 • Razdalja od obstoječega ali planiranega drevesnega nasada naj ustreza najmanj premeru krošnje

 • Globina izkopa, oblika ponikalnega polja in število potrebnih komor temelji na geološki študiji terena, izračunu in drugimi potrebnimi projektnimi zahtevami

 • V primeru, da zaradi lastnosti zemljine (ilovica) ni pogojev za ponikalno polje lahko SEPNING tunele uporabimo za gradnjo zadrževalnega bazena in ga v tem primeru komplet ovijemo v neprepustni geotekstil

 • Izkopljemo gradbeno jamo (polje) v skladu z projektom katere globina ne sme presegati več kot 3 m ali v primeru zelenice do 4 m, uporabimo prani gramoz ali lomljenec granulacije 20/40, zgoraj in bočno polje prekrijemo z geotekstilom 200 g, uporabimo PVC cev DN100 za odzračevanje in po možnosti na koncu polja naredimo preliv v kanalizacijo ali vodotok.

SEPNING ponikalnica: Javna gradnja in stanovanjski objekti

Image title

Za sprejemanje in ponikanje strešnih padavinskih vod ali iz utrjenih zunanjih površin, ki se pred tem čistijo prekolovilca olj. SEPNING tunele lahko uporabimo tudi za ponikanje predhodno očiščenih fekalnih in industrijskih odpadnih voda iz objekta (zdravstvene ustanove, šole itd.)

SEPNING ponikalnica: Komercialna in industrijska gradnja

Image title

Odvajanje, zbiranje, zadrževanje in ponikanje padavinske vode iz utrjenih industrijskih in skladiščnih površin, parkirišč trgovskih in drugih centrov, ulic, trgov, dovoznih poti za lahki in težki promet itd. 

SEPNING zadrževalnik: Javna, komercialna, industrijska, športna in druga gradnja

Image title

Podzemni zadrževalni bazen padavinske vode sestavljen iz SEPNING ponikalnih tunelov vgrajen pod parkirno površino pokrito z travnimi rešetkami VILI in pod golf teren od kod črpamo padavinsko vodo za zalivanje zelenice.

SEPNING ponikalnica:  Privatna gradnja

Image title

Zbiranje in ponikanje čiščene odpadne vode iz hišne čistilne naprave SEPARAT.

Vgradnja SEPNING ponikalnih tunelov

Image title

Image title

SEPNING ponikalno polje (primer)

Image title

SEPNING ponikalne tunele je možno namestiti na vse vrste terena in oblikovati eno ali več ponikalnih polj odvisno od razpoložljivega terena. Globina izkopa je odvisna od lastnosti tal in projektnih zahtev kot tudi od višine talne vode. Na dnu izkopa je potrebno izdelati posteljico iz pranega gramoza granulacije 20/40 mm in minimalne debeline 10 cm. Prani gramoz uporabimo zato, da ni majhnih delcev, ki lahko ovirajo infiltracijo na dnu bazena ali da ne zamašijo stranske odprtine na SEPNING tunelu. Gramozno nasutje uporabimo tudi za pokritje SEPNING tunela v višini 15 in več cm. Domneva je, da gramozno nasutje akumulira ca. 30 % vode njenega volumna. Za nosilnost tal in hitrost ponikanja sta odgovorna projektant in izvajalec del, katerih izvedba temelji na geoloških raziskavah terena.

Primer vgradnje SEPNING ponikalnih tunelov pod povozno površino za težki promet

Image title

Polaganje SEPNING ponikalnih tunelov je enostavno in lahko in se v celoti opravi ročno po sistemu utor-pero.

Image title

SEPNING ponikalnica:Privatna gradnja


Image title

Naredimo izkop jarka 90-100 cm v globino in vsaj 90 cm širine na dnu s stranskim naklonom glede na naravo terena. Min. razdalja dna jarka od zgornjega nivoja podtalnice naj bo 100 cm.

 1. Naredite geološko preiskavo ali oceno prepustnosti tal pod SEPNING tunelom, če so tla slabo prepustna izpolnite dno jarka z pranim gramozom velikosti zrn 20-40 mm, v višini 15-20 cm

 2. Položite SEPNING tunele na zemljo ali gramoz v sredini jarka z naklonom okoli 0,5 %

 3. Vstavite PVC prezračevalno cev Ø10 na vrh SEPNING tunela ( s tem tudi omogočimo življenje aerobnim bakterijam)

 4. Zasipajte jarek bočno in nad komoro z peskom ali z gramozom velikosti zrn 2-40 mm v višini 15 cm

 5. Zasipajte do nivoja terena z izkopanim materialom, na koncu po želji oblikujte zelenico

 

Določitev potrebnega števila ponikalnih tunelov SEPNING pri odtoku čiščene vode iz hišne čistilne naprave SEPARAT glede nalastnosti zemlje in število oseb priključenih na čistilno napravo.

Ponikalni sistem SEPNING prenaša velike statične in dinamične obremenitve, kar dokazujejo leta vgradnje v praksi. 

Image titleVeč o različnih primerih vgradnje SEPNING tunelov najdete na »Primeri vgradnje «.

Večo priporočilih za vgradnjo SEPNING ponikalnih tunelov najdete na »Navodila za vgradnjo«.