Čistilna naprava SEPGAZ BSP do 3.000 PE

Komunalne čistilne naprave (KČN) SEPGAZ BSP so modularne tipske naprave nameščene v prefabricirane armirano betonske rezervoarje do 3000 PE. KČN so pretočnega tipa, ki delujejo po postopku čiščenja z aktivnim blatom s podaljšano aeracijo. Konfiguracija je odvisna od zahtev naročnika. Po potrebi lahko ČN razširimo z denitrifikacijo, dezinfekcijo, črpališčem in finimi rotacijskimi grabljami. Čiščena voda, ki priteče iz KČN zagotavlja kvaliteto čiščene vode na iztoku v skladu z zakonodajo. Na osnovi naših znanj in dolgoletnih izkušenj sestavimo optimalno ponudbo tako glede tehničnih lastnosti kot investicijskih stroškov.

Municipal wastewater treatment plants SEPGAZ BSP are standard modular devices installed in prefabricated reinforced concrete tanks up to 3000 PE. Wastewater treatment plants are flow-type, which operate by the principle an extended aeration activated sludge treatment. The configuration depends on the client's requirements. If necessary, the plant can be expanded by denitrification, disinfection, pumping station and fine vertical screw screen. The purified water flowing from the plant ensures the quality of the purified water at the outlet in accordance with the legislation. Based on our knowledge and years of experience, we prepare an optimal offer, both in terms of technical characteristics and investment costs.

Komunalni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda SEPGAZ BSP su modularni tipski uređaji koji se ugrađuju u montažne armirano betonske rezervoare do 3000 PE. Pročistači su protočni  te djeluju na principu čišćenja s aktivnim blatom s produženom aeracijom. Konfiguracija ovisi o zahtjevima klijenta. Ako je potrebno, pročistač se može proširiti denitrifikacijom, dezinfekcijom, crpnim stanicama i finim rotacijskim grabljama. Pročišćena voda koja struji iz pročistača osigurava kvalitetu pročišćene vode na izlazu u skladu s propisima.Na temelju našeg znanja i višegodišnjeg iskustva složimo optimalnu ponudu, kako u smislu tehničkih značajki tako i investicijskih troškova.

Povpraševanje

Standardna oprema: 

 • predelne stene iz armiranega betona 

 • puhala za pripravo stisnjenega zraka 

 • elektro krmilna nadzorna plošča 

 • razdelilnik zraka iz kompresorja 

 • difuzorji finozračnih mehurčkov z EPDM membrano 

 • hidropnevmatske/zračne črpalke ali elektropotopne črpalke za recirkulacijo blata 

 • kanaleta za odvod čiščene vode iz nerjavečega jekla AISI 304 


Velikosti:od 400 do 3.000 PE

Uporaba: KČN SEPGAZ BSP se uporablja za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih naselij, proizvodnih in poslovnihobjektov, hotelov, turističnih, javnih in drugih objektov, ki niso priključena na javno kanalizacijsko omrežje. MKČN tehnološkosestavljamo glede na pogoje obratovanja in zakonske zahteve glede izpusta čiščene vode.

MKČN SEPGAZ BSP so modularnega tipa in jih lahko sestavljamo glede na zakonodajne zahteve in želje naročnika kot tudi prostorske možnosti. V primeru kasnejše potrebe po večji zmogljivosti jih modularno razširimo z obstoječo izvedbo.

Image title

Image title

Image title

Čistilna naprava deluje po postopku čiščenja z aktivnim blatom s podaljšano aeracijo, ter je namenjena čiščenju sanitarnofekalnihvod. Odpadna komunalna voda priteče v primarni usedalnik Imhoff, kjer se umiri in izvaja primarna obdelavaodpadne vode od koder steče v egalizacijski bazen (črpališče) kje se vrši izravnava hidravlično-snovne neenakomernosti.Potopne črpalke prečrpavajo odpadno vodo naprej v prezračevalni rezervoar v katerega kompresor za zrak preko difuzorjevdovaja kisik za oksidacijo onesnaženja. Tako čiščena odpadna voda gravitacijski se pretaka v naknadni usedalnik kjer seočiščena voda preko iztoka odvaja v recipient med tem ko zračna črpalka vrača usedlo blato na začetek procesa. Po potrebilahko pred iztokom v recipient namestimo dezinfekcijo. Na začetku procesa se običajno vgradi črpališče v katerega senamestijo fine grablje, ki izločajo večino grobega materiala in tako ščitijo linijo čiščenja pred zamašitvami in biološkonerazgradljivim materialom. Elektro-krmilna oprema z kompresorji in drugim materialom je nameščena v AB hiško, ki je lahkoedini del MKČN skupaj z finimi grabljami, ki je viden nad zemljo.

KČN je lahko sestavljena iz naslednjih osnovnih enot:

Image title

PRIMARNA STOPNJA: 

 • Črpališče 

 • Črpališče z finimi rotacijskimi grabljami (3 mm) 

 • Peskolov in lovilec maščob 

 • Primarni usedalnik IMHOFF 

 • Egalizacija - izravnalni bazen 


BIOLOŠKA STOPNJA: 

 • Prezračevalnik (oksidacija) 

 • Naknadni (sekundarni) usedalnik (bistrilnik) z recirkulacijo 

 • Nitrifikacija / Denitrifikacija 


TERCIARNA STOPNJA 

 • Odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin. 

DEZINFEKCIJA: glede na zahteve soglasodajalca 

Dodatna oprema: (zalogovnik blata, zgoščevalec blata,..) HIŠKA za vgradnjo elektro krmilne opreme in puhal.

Rezervoarji KČN SEPGAZ BSP so izdelani za podzemno in nadzemno vgradnjo po inovativni tehnologiji izdelave montažnihrezervoarjev SCC (Self Compacting Concrete) ali FRC (beton ojačen s sintetičnimi vlakni). Betonska konstrukcija znotraj je ojačena z navpičnimi rebri in prečnimi palicami iz nerjavečega jekla AISI 304, beton znotraj in zunaj fino zglajen s popolno odpravo poroznosti, v skladu s SIST EN 197-1 in SIST EN 12620 (več na armirano-betonski-zbiralnik-separat-gaz.html). V primeru podzemne vgradnje nad zemljo so vidni samo pokrovi vstopnih odprtin inhiška z elektro-krmilno opremo. 

Za vgradnjo pod pohodno ali povozno površino:

 • pohodna, pokrovi 60 x 60 cm, nosilnost LTŽ B 125 

 • povozna, pokrovi 60 x 60 cm, nosilnost LTŽ C 250 / D 400) 


Priporočilo:V primeru podzemne vode na mestu vgradnje priporočamo vgradnjo KČN v armirano betonskih rezervoarjih zaradi velikih bočnih in vzgonskih sil, ki lahko napravo poškodujejo ali premaknejo. Ni potrebno dodatno sidranje in drugi zaščitni ukrepi.

02 300 68 40