Čistilna naprava SEPGAZ BCS do 400 PE

Komunalne čistilne naprave (KČN) SEPGAZ BCS so tipske naprave nameščene v prefabriciranih armirano betonskih rezervoarjih do 400 PE. KČN so pretočnega tipa, ki delujejo po postopku čiščenja z aktivnim blatom s podaljšano aeracijo. Konfiguracija je odvisna od zahtev naročnika. Po potrebi lahko ČN razširimo z denitrifikacijo, dezinfekcijo, črpališčem in finimi rotacijskimi grabljami. Čiščena voda, ki priteče iz KČN zagotavlja kvaliteto čiščene vode na iztoku v skladu z zakonodajo. Naosnovi naših znanj in dolgoletnih izkušenj sestavimo optimalno ponudbo tako glede tehničnih lastnosti kot investicijskih stroškov.
   
Image title   Instagram: separat_doo

Municipal wastewater treatment plants SEPGAZ BCS are standard devices installed in prefabricated reinforced concrete tanks up to 400 PE.  Wastewater treatment plants are flow-type,  which operate by the principle an extended aeration activated sludge treatment. The configuration depends on the client's requirements. If necessary, the plant can be expanded by denitrification, disinfection, pumping station and fine vertical screw screen. The purified water flowing from the plant ensures the quality of the purified water at the outlet in accordance with the legislation. Based on our knowledge and years of experience, we prepare an optimal offer, both in terms of technical characteristics and investment costs.

Komunalni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda SEPGAZ BCS su tipski uređaji, ugrađeni u montažne armirane betonske rezervoare do 400 PE. Uređaji su protočni te djeluju na principu čišćenja s aktivnim blatom s produženom aeracijom. Konfiguracija ovisi ozahtjevima klijenta. Ako je potrebno, pročistač se može proširiti denitrifikacijom, dezinfekcijom, crpnim stanicama i finim rotacijskim grabljama.Pročišćena voda koja izlazi iz pročistača osigurava kvalitetu pročišćene vode na izlazu u skladu s propisima. Na temelju našeg znanja i višegodišnjeg iskustva složimo optimalnu ponudu, kako u smislu tehničkih značajki tako i investicijskih troškova.

Povpraševanje

Standardna oprema: 

 • predelne stene iz armiranega betona 

 • puhala za pripravo stisnjenega zraka 

 • elektro krmilna nadzorna plošča 

 • razdelilnik zraka iz kompresorja 

 • difuzor finozračnih mehurčkov z EPDM membrano 

 • hidropnevmatska/zračna črpalka ali elektro potopna črpalka za recirkulacijo blata 

 • kanaleta za odvod čiščene vode iz nerjavečega jekla AISI 304 


Velikosti: 75 - 100 – 125 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 PE. 

Uporaba: KČN SEPGAZ BCS se uporablja za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih naselij, proizvodnih in poslovnih objektov, hotelov, turističnih, javnih in drugih objektov, ki niso priključena na javno kanalizacijsko omrežje. MKČN tehnološko sestavljamo glede na pogoje obratovanja in zakonske zahteve glede izpusta čiščene vode.

Image title

Čistilna naprava deluje po postopku čiščenja z aktivnim blatom s podaljšano aeracijo, ter je namenjena čiščenju sanitarnofekalnihvod. Odpadna komunalna voda priteče v primarni usedalnik Imhoff, kjer se umiri in izvaja primarna obdelavaodpadne vode od koder steče v egalizacijski bazen (črpališče) kje se vrši izravnava hidravlično-snovne neenakomernosti.Potopne črpalke prečrpavajo odpadno vodo naprej v prezračevalni rezervoar v katerega kompresor za zrak preko difuzorjevdovaja kisik za oksidacijo onesnaženja. Tako čiščena odpadna voda gravitacijski se pretaka v naknadni usedalnik kjer seočiščena voda preko iztoka odvaja v recipient med tem ko zračna črpalka vrača usedlo blato na začetek procesa.

KČN je lahko sestavljena iz naslednjih stopenj:

Image title

Primarna stopnja: 

 • Črpališče 

 • Črpališče z finimi rotacijskimi grabljami (3 mm) 

 • Peskolov in lovilec maščob 

 • Primarni usedalnik IMHOFF 

 • Egalizacija - izravnalni bazen 

Biološka stopnja: 

 • Prezračevalnik (oksidacija) 

 • Naknadni (sekundarni) usedalnik (bistrilnik) z recirkulacijo 

 • Nitrifikacija / Denitrifikacija 

Terciarna stopnja: 

 • Odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin. 

Dezinfekcija: glede na zahteve soglasodajalca 

Dodatna oprema: (zalogovnik blata,zgoščevalec blata,..),HIŠKA za vgradnjo elektro krmilne opreme in puhal.

Rezervoarji KČN SEPGAZ BCS so izdelani za podzemno in nadzemno vgradnjo po inovativni tehnologiji izdelave montažnihrezervoarjev SCC (Self Compacting Concrete) ali FRC (beton ojačen s sintetičnimi vlakni). Betonska konstrukcija znotraj jeojačena z navpičnimi rebri in prečnimi palicami iz nerjavečega jekla AISI 304, beton znotraj in zunaj fino zglajen s popolnoodpravo poroznosti, v skladu s SIST EN 197-1 in SIST EN 12620 (več na armirano-betonski-zbiralnik-separat-gaz.html.). V primeru podzemne vgradnje nad zemljo so vidni samo pokrovi vstopnih odprtin inhiška z elektro-krmilno opremo. 

Za vgradnjo pod pohodno ali povozno površino:

 • pohodna, pokrovi 60 x 60 cm, nosilnost LTŽ B 125 

 • povozna, pokrovi 60 x 60 cm, nosilnost LTŽ C 250 / D 400) 

Priporočilo:V primeru podzemne vode na mestu vgradnje priporočamo vgradnjo KČN v armirano betonskih rezervoarjih zaradi velikihbočnih in vzgonskih sil, ki lahko napravo poškodujejo ali premaknejo. Ni potrebno dodatno sidranje in drugi zaščitni ukrepi.

KČN v različnih variantah.

02 300 68 40