Čistilna naprava SBR 2 - 10 PE

Čistilne naprave KLÄRMAX®DUO SBR, SEMAD Prestige SBR  (2-10 PE)
so energetsko varčne čistilne naprave, ki so vgrajene v monolitni PE rezervoar visoke gostote. Čistilna naprava KLÄRMAX®DUO deluje po postopku enokomornega SBR sistema kjer se primarno in sekundarno blato istočasno obdelujeta v enem samem reaktorju. Rezultat tega sta izjemno zmanjšanje odpadnega blata in eliminacija neprijetnih vonjav. Čistilna naprava SEMAD Prestige je vgrajena v dvokomorni monolitni HDPE rezervoar, in uporablja inovativno SBR tehnologijo, ki temelji med drugim na fluidizirani plasti z zelo visoko odpornostjo na hidravlične preobremenitve. Je prva na trgu tehnologija 3-v-1: MBBR + aktivno blato + denitrifikacija. SBR tehnologija zagotavlja visok učinek čiščenja tudi, ko je dotok neenakomeren, npr. v družinskih hišah, stanovanjskih objektih ali vikendih, kjer je največji dotok zjutraj in zvečer. Prezračevanje poteka s pomočjo diskovnega in paličnega difuzorja, mešanje, dvig in izpust očiščene vode pa s pomočjo zračne črpalke. Zrak za delovanje dovaja zanesljivo membransko puhalo. Čistilne naprave so certificirane in izdelane v skladu z najnovejšimi evropskimi smernicami, ki temeljijo na standardu SIST EN 12566-3. Delovanje procesa čiščenja je regulirano z elektronsko krmilno enoto. 
    
Image title   Instagram: separat_doo

The JFC AP biological treatment plant operates according to the SBR technology (Sequencing Batch Reactor) and is used for the treatment of communal waste water from toilets, kitchens, bathrooms and similar sources of pollution in households or other residential, catering, commercialand other facilities. Purified water can be discharged into a surface watercourse or an infiltration system. The cleaning is carried out in adouble-chamber monolithic PE reservoir of high density, sequentially, in asequence of 6 hours, with a program adapted to the state of the building. Biological pollution is removed by the active sludge process. SBR technology provides a high cleaning effect even when the inflow is uneven, e.g. in family houses, residential buildings or weekends, where the greatest intake is in the morning and in the evening. The JFC AP treatment plant is certified and manufactured in accordance with the latest European guidelines based on SIST EN 12566-3 + A2:2013 standard. The operation of the cleaning process is regulated by the control unit.

JFC AP biološki uređaj za obradu otpadnih voda djeluje po postupku SBR tehnologije (Sequencing Batch Reactor), a koristi se za pročišćavanje otpadnih voda iz WC-a, kuhinje, kupaonice i sličnih izvora zagađenja u kućanstvu ili drugim stambenim, ugostiteljskim, trgovačkim i ostalim objektima. Pročišćena voda može se ispustiti u površinski vodotok ili sustav poniranja. Čišćenje se odvija u dvodijelnom monolitnom PE spremniku visoke gustoće, sekvencijalno, u slijedu od 6 sati, prema programu koji se prilagođava situaciji u objektu. Biološko zagađenje uklanja se procesom aktivnog blata. SBR tehnologija također omogućuje visoki učinak čišćenja čak i kada je opskrba neravnomjerna, na pr. u obiteljskim kućama, stambenim zgradama ili vikendima, gdje je najveći dotok ujutro i navečer. Uređaj JFC AP je certificiran i proizveden u skladu s najnovijim europskim smjernicama, koje se temelje na standardu HRN EN 12566-3 + A2: 2013. Rad procesa čišćenja regulira kontrolna jedinica.

Povpraševanje

Čistilna naprava KLÄRMAX®DUO SBR 2 PE
Image title

V enokomorni čistilni napravi KLÄRMAX®DUO poteka 24 urni ciklus zaporednega biološkega čiščenja odpadne gospodinjske vode z visoko stopnjo mineralizacije blata, kar ima za posledico nizko proizvodnjo blata. Vsa količina blata je aerobno stabilizirana. Ta napreden in poenostavljen SBR sistem povečuje učinkovitost in znižuje stroške.

Prednosti:

 • Inovativna rešitev, ki potrebuje le 3 korake,

 • Enostavna, učinkovita in zanesljiva tehnologija z najmanj strojno-električnimi deli na tržišču,

 • Ves postopek obdelave odpadne vode poteka le v eni komori, katera se komplet prezračuje, brez smradu

 • Majhen ostanek odvečnega blata in dolgi intervali praznjenja, 1x na 2-3 leta (odvisno od biološke obremenitve),

 • Dolga garancijska doba, 30 let na vodotesnost zbiralnika, 2 leti na puhalo in tehnologijo prečrpavanje vode,

 • Zelo nizka poraba električne energije, strošek za 6 PE ca. 20 EUR na letnem nivoju,

 • Minimalni stroški vzdrževanja,

 • Možnost vgradnje v obstoječo greznico ali nadgradnje obstoječe greznice

 • Majhen površinski odtis

 • Možna odstranitev kompletne SBR tehnologije brez vstopa v napravo v primeru servisnega pregleda  

 • Učinek delovanja testiran v PIA laboratoriju Achen, Nemčija

Image title

TEHNOLOGIJA SEMAD: MBBR + AKTIVNO BLATO + DENITRIFIKACIJA

SEMAD Prestige je inovativna sodobna mala biološka čistilna naprava za čiščenje fekalne in gospodinjske odpadne vode in je vgrajena v dvokomorni monolitni HDPE rezervoar visoke gostote. Čistilna naprava uporablja inovativno tehnologijo SBR: prva na trgu tehnologija 3-v-1MBBR + aktivno blato + denitrifikacija. Je ekološka in ekonomična in visoko učinkovita rešitev za vsak dom!

Image title

Za tehnologijo čiščenja odpadnih voda v mehansko-biološki čistilni napravi SEMAD Prestige je značilna:

Image title

Image title


KLÄRMAX®DUO SBR

KLÄRMAX®DUO očisti vodo v samo 3 korakih.
Čiščenje fekalne vode se izvaja v enem samem enokomornem  rezervoarju, za kar je potrebno manj volumna. S tako poenostavljenim SBR postopkom čiščenja se izognemo prečrpavanju in recirkulaciji mulja. Rezultat je visoka stopnja čiščenja, 99 % BPK5.

                                                                         

KLÄRMAX®DUO je brez vonja

Vsa odpadna voda se takoj po vstopu v ČN prezračuje z kisikom in se na ta način izognemo anaerobnim procesom v primarnem usedalniku kar ima za posledico čisto vodo brez smradu.


                                                          

KLÄRMAX®DUO že danes očisti vodo za prihodnje pogoje.

Z KLÄRMAX®DUO tehnologijo dosežemo očiščenost odpadne vode do 99 % kar pomeni varnost na morebitno zaostrovanje pogojev v prihodnosti.  

1. Faza polnjenja in prezračevanja.

Odpadna voda priteka direktno v biološki reaktor kjer se v celoti prezračuje in bogati z kisikom. Mikroorganizmi takoj pričnejo z aerobno razgradnjo organskih nečistoč in jih pretvorijo v biomaso. Zaradi aerobnih procesov ni nastajanja smradu.    

                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Faza mirovanja in sedimentacije

Krmilna enota v tovarniško programiranih urah ustavi prezračevanje in se začne faza mirovanja in sedimentacije
aktivnega blata na dno.    
                                                                                                                                                                                                                                              3. Faza izčrpavanja čiste vode

V postopku mirovanja in sedimentacije se nad usedlim blatom ustvari sloj čiščene vode, ki se s pomočjo zračne črpalke izčrpava iz rezervoarja v iztočno cev. Potem se celotni postopek ponovi.   

Image title

Image title

Image title

Učinki čiščenja

Čistilna naprava KLÄRMAX®DUO je opravila začetni tipski preizkus na inštitutu PIA, Nemčija, v skladu s standardom SIST EN 12566-3:2005+A2:2013 in velja za tipsko malo komunalno čistilno napravo za katero ste upravičeni do občinske subvencijeza izgradnjo MKČN.

Image titleImage title
SEMAD Prestige SBR

Postopki čiščenja potekajo v več fazah, ki sestavljajo en 8-urni cikel, torej bodo 3 cikli na dan.

• Faza I - POLNJENJE, reaktor se napolni s surovo odplako s pomočjo zračne (mamut) črpalke. V primarnem usedalniku v komori prevladujejo hipoksični 
  pogoji, surove odplake se premešajo s pomočjo "mešalnika", da se prepreči fermentacija primarnega blata.
• Faza II - AERACIJA, s pomočjo difuzorja poteka prezračevanje in bogatenje s kisikom ter tako nastajajo pogoji za odstranjevanje organskih ogljikovih spojin        in začetek procesa oksidacije.
• Faza III – SEDIMENTACIJA, z izklopljenim prezračevanjem, nakopičeno aktivno blato se useda v spodnjem delu rezervoarja, prečiščena voda se nabira v osrednjem      delu rezervoarja, biološka usedlina pa plava v zgornjem delu rezervoarja. V tej fazi pride do hitre izgube kisika in tako nastanejo začasno hipoksični pogoji. 

• Faza IV - DEKANTACIJA (odvajanje) čiščene vode, brez onesnaževal, se odvaja iz bioreaktorja. Črpanje odplak se izvaja z zračno črpalko, katera se nahaja na mestu, ki omogoča 
  za odvajanje samo očiščenih odplak v zbiralnik za nadzor in vzorčenje
 

• Faza V - RECIKLUACIJA NITRATA, po izpustu očiščene odplake v sprejemnik, sledi proces recirkulacije aktivnega blata, ki vsebuje nitrate v primarni usedalnik.
 


Učinki čiščenja izmerjeni pri akreditiranem laboratoriju:

KPK:        19,1 mg/l O2
BPK
5:        4,1 mg/l O2 
SS
:           20,0 mg/l
P
skupni:     1,1 mg/l

Image title

Image title

Image title


Zgradba in dimenzije KLÄRMAX®DUO 2 PE

Image title

Image title

Image title

Čistilna naprava KLÄRMAX®DUO SBR 4 - 10 PE

Čistilna naprava SEMAD Prestige SBR 2-5 PE

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Nadgradnja obstoječe greznice

KLÄRMAX®DUO SBR SET (2 - 16 PE) 
SBR set za nadgradnjo obstoječe enokomorne greznice v popolnoma biološko čistilno napravo.

Enoprekatna obstoječa greznica predelana v biološko čistilno napravo:

Image title

KLÄRMAX®DUO SET je energetsko varčen del čistilne naprave, ki je vgrajen v enokomorni betonski ali PE obstoječi rezervoar ali v greznico. Greznica ali rezervoar morata biti ustrezne velikosti (ca. 450 l/osebo) in vodotesen. V primeru večprekatne greznice izberemo tisti prekat, ki najbolj ustreza pogojem obratovanja.

Image title

Popolnoma biološka čistilna naprava KLÄRMAX®DUO (2 - 10 PE)

Tehnični podatki:
Image title

Image title

Image title

Image title

Image title


Vgradnja v skladu s priporočili dobavitelja oziroma v skladu z zahtevami glede lastnosti terena.

Image title

Image title

Image title

Image title                                                                            Iztok iz MKČN SBR speljan v SEPARAT ponikalni tunel

Investitor zagotovi: 

 • izkop gradbene jame v skladu s priporočili dobavitelja ali lastnosti zemlje 

 • izdelava nosilne podlage v odvisnosti od nosilnosti tal 

 • dovod zaščitne gibljive cevi za električni in pnevmatski kabel od objekta do čistilne naprave 

 • ustrezen prostor za puhalo zraven ČN (BOX) ali do 5 m stran od naprave (garaža, klet, …) 

 • čisto vodo za prvo polnjenje čistilne naprave 

 • priključne cevi Ø 110 mm vtoka in iztoka iz čistilne naprave 

 • zasip naprave, ureditev okolice 

Naša servisna služba poskrbi za zagon čistilne naprave. V sklopu zagona na željo stranke opravimo šolanje uporabnika. Nudimo vam tudi letni pregled in servisiranje čistilne naprave.

Image title

Image title                                                                        Iztok iz MKČN speljan v odprti vodotok

02 300 68 40