Čistilna naprava brez elektrike ARGO

ARGO biološka čistilna naprava deluje po principu BIOFILTRA (sistem s pritrjeno biomaso) in jo uporabljamo za čiščenje odpadnih vod iz gospodinjstev, različnih stanovanjskih, poslovnih, gostinskih ali gospodarskih objektov. Je najboljša izbira za objekte, kjer ni možen priklop na električno omrežje. Odlično deluje tudi v primeru občasne nastavitve objektov oziroma vsepovsod, kjer so dotoki odpadne vode neenakomerni ali sezonske narave kot so vikend hiše, planinske koče, razni domovi, avtokampi in podobno. Čiščenje odpadne vode poteka v dveh fazah, predčiščenje v predrezervoarju in biološko čiščenje v biološkem reaktorju. Postopek čiščenja posnema naravo, čistilna naprava deluje sama, vzdrževanja skoraj ni kar pomeni izredno nizke stroške obratovanja ob visoki stopnji očiščenosti vode. Očiščeno vodo iz čistilne naprave lahko odvajamo v površinske vodotoke, jarek ali v sistem za ponikanje. Rezervoar ČN je monolitna izvedba narejena iz trpežnega polietilena visoke gostote po postopku rotacijskega litja, kar zagotavlja popolno vodotesnost skozi vso življenjsko dobo. Za nadgradnjo obstoječe greznice v biološko čistilno napravo potrebujete biološki modul ARGO določene velikosti in ustrezno izvedbo greznice (velikost in vodotesnost). Čistilna naprava je certificirana in izdelana v skladu z najnovejšimi evropskimi smernicami, ki temeljijo na standardu SIST EN 12566-3+A2:2013.                                                   Akcija_MKČN ARGO 4.pdf                    Prospekt ARGO 4_brez elektrike.pdf
   
Image title   Instagram: separat_doo
                                     

The ARGO biological treatment plant operates according to the principle of BIOFILTER and is used for the cleaning of wastewater from households, various residential, commercial, catering or business buildings. It is the best choice for buildings where there is no connection to the electricity network. It also works well in the event of occasional using of buildings or anywhere, where the inflows of waste water are uneven or seasonal in nature, such as cottages, mountain huts, various homes, campsites and similar. Wastewater treatment is carried out in two phases, pre-treatment in the primary tank and biological treatment in a biological reactor. The cleaning process imitates nature, the treatment plant operates by itself, there is almost no maintenance with extremely low operating costs and a high degree of cleaned water. Cleaned water from the treatment plant can be discharged into surface watercourses, water trench or an infiltration system. The WWTP tank is a monolithic design made of durable, high density polyethylene using a rotational casting process, which ensures perfect waterproofing throughout the life cycle. To upgrade an existing septic tank to a biological treatment plant, you need an ARGO biological module of a certain size and proper cesspool (size and watertightness). The treatment plant is certified and manufactured in accordance with the latest European guidelines based on the standard EN 12566-3 + A2: 2013.

Biološki pročistač ARGO funkcionira po principu BIOFILTRA (sustav s pričvršćenom biomasom) i služi za čišćenje otpadnih voda iz kućanstava, različitih stambenih, poslovnih, ugostiteljskih ili gospodarskih zgrada. Najbolji je izbor za objekte koje nije moguće priključiti na mrežu električne energije. Također, odlično djeluje u slučaju povremenog stanovanja u objektu ili bilo gdje, gdje su dotoci otpadnih voda nejednaki ili sezonske prirode, kao što su vikend kućice, planinske kuće, razni domovi, autokampovi i slično. Pročišćavanje otpadnih voda obavlja se u dvije faze, prethodnim čišćenjem u primarnom taložniku te biološkom obradom u biološkom reaktoru. Postupak čišćenja imitira prirodu, pročistač djeluje samostalno, održavanja gotovo nema, što znači iznimno niske troškove rada s visokim stupnjem čišćenja vode. Očišćena voda iz pročistača može se ispustiti u površinske vodotoke, jame ili u sustav poniranja. Spremnik pročistača je monolitna izvedba, izrađena od dugovječnog polietilena visoke gustoće, napravljenog pomoću rotirajućeg procesa lijevanja, što osigurava savršenu vodonepropusnost tijekom cijelog životnog vijeka. Da biste nadogradili postojeću septičku jamu u biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, potreban vam je ARGO biološki modul određene veličine i odgovarajuća izvedba septičke jame (veličina i vodonepropusnost). Uređaj za čišćenje otpadnih voda certificiran je i proizveden prema najnovijim europskim smjernicama i standardu EN 12566-3 + A2: 2013.

Povpraševanje

Čiščenje odpadne vode poteka na samo-ustvarjeni biološki osnovi, brez dodatka kemikalij ali bakterijskih pripravkov. ARGO čistilna naprava deluje v dveh stopnjah. Odpadna voda iz objekta vstopi v primarni usedalnik ali tipsko greznico (lahko je tudi obstoječa ustrezno predelana greznica) v katerem se zagotovi predčiščenje in ločevanje trdnih od tekočih snovi (faza sedimentacije). Odpadna voda se nato gravitacijsko prelije ter dodatno očisti skozi iztočni filter primarnega usedalnika in vstopi v biološki reaktor (sistem s pritrjeno biomaso), kjer se začne aerobni biofiltracijski proces čiščenja. V tej fazi odpadna voda se čisti pronicanjem skozi večplastne medije biofiltra. Bakterije se naselijo v mediju v ogromnih količinah in uspešno čistijo odpadno vodo, ki priteka v reaktor. Tehnologija čiščenja deluje v kombinaciji z anaerobno/aerobno biološko razgradnjo ter filtracijo. Pri procesu čiščenja rabimo tudi zrak, ki se ga dovaja preko cevnega sistema. Za dovod zraka ni potrebno puhalo, zato tudi ne rabimo priključek na električno energijo. Prezračevanje se vrši z naravnim pretokom zraka (naravni vlek). S tem so ustvarjeni pogoji za naravni postopek čiščenja. Vzdrževanja skoraj ni kar pomeni izredno nizke stroške obratovanja ob izredno visoki stopnji očiščenosti vode.

Jesenska akcija_ARGO 4.pdf

Zgradba ARGO 4

Image title


Zgradba ARGO 6

Jesenska akcija_ARGO 6.pdf

Image title


Zgradba ARGO
10

MKČN ARGO 10 PE_brez električne energije_prospekt.pdf

Image titleARGO 4Število PEŠtevilo rezerv.Nominalni dnevni pretokDotok/Iztok (Ø mm)
TežaVolumen

1 - 4
10,6 m³/dan
110/110
180 kg
3 m³

Image title

Jesenska akcija_ARGO 4.pdf


ARGO 6Število PEŠtevilo rezerv.Nominalni dnevni pretokTeža bioreaktorjaMin. volumenusedalnika

1 - 6
20,9 m³/dan
150 kg
3 m³

Image title

Jesenska akcija_ARGO 6.pdf


ARGO 10Število PEŠtevilo rezerv.Nominalni dnevni pretokMin. volumenusedalnika

5 - 10
31,5 m³/dan
5 m³

Image titleARGO 15Število PEŠtevilo rezerv.Nominalni dnevni pretokMin. volumenusedalnika

1 - 15
42,25 m³/dan
7,5 m³

Image titleARGO 20Število PEŠtevilo rezerv.Nominalni dnevni pretokMin. volumenusedalnika

1 - 20
53,0 m³/dan
10 m³

Image titleARGO 30Število PEŠtevilo rezerv.Nominalni dnevni pretokMin. volumenusedalnika

1 - 30
84,5 m³/dan
15,0 m³

Image titleARGO 40Število PEŠtevilo rezerv.Nominalni dnevni pretokMin. volumenusedalnika

1 - 40
106,0 m³/dan
18 m³


Image title


Image title


Image title


Image title


Image title


Image title

02 300 68 40